Vietnam - Olesya Vasilieva

Olesya Vasilieva

Hello! My name is Olesya and I’m going to be your guide during the time of the International Chemical Olympiad. I am a fourth-year student at the Institute of Asian and African Studies of Moscow State University; I’m studying the Vietnamese language and history of Vietnam. Last year it was on an internship in Vietnam, traveled around the country and met many interesting people. At the moment, most of my time is studying, but during my free time I like to go in sports, music, learning foreign languages, to visit new places, to see with friends. In the summer I like to spend my time in the countryside. I wish you good luck at the Olympiad, interesting time in Moscow, new and many fascinating meetings. See you at the Olympiad in Moscow!


Xin chào! Tên tôi là Olesya, và tôi sẽ làm hướng dẫn cho các bạn tại Olympic Hóa học quốc tế. Tôi là sinh viên năm thứ tư tại Học viện các nước Á Phi của Trường Đại học Tổng họp Moskva, tôi học tiếng Việt và lịch sử Việt Nam. Năm ngoái, tôi đi thực tập tại Việt Nam,tôi đã đi thăm rất nhiều nơi khắp Việt Nam, gặp nhiều người thú vị. Tại thời điểm này, hầu hết thời gian của tôi là học tập, nhưng trong thời gian rảnh rỗi của tôi, tôi thích chơi thể thao, học tập âm nhạc, học ngoại ngữ, đến thăm những nơi mới, gặp với các bạn của tôi. Trong mùa hè, tôi thích ở ngoại ô. Tôi chúc các bạn thành công tại Olympic, một dành thời gian bận rộn ở Moskva, và các cuộc họp mới và thú vị. Hẹn gặp các bạn tại Olympic tại Moskva!

Language panel